BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE

Regulaminy


Regulamin Klubu Wolontariusza
przy Zespole Szkół

w Dobrym Mieście


1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
      1.1  Klub Wolontariusza to element programu wychowawczego Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

      1.2  Klub powołany został dla zainteresowania młodzieży pomocą

potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariat

pomaga w przygotowaniu do odpowiedniego wejścia w dorosłe życie

i kształtuje pozytywnie osobowość młodego człowieka.
Działająca
w środowisku młodzież promuje także naszą szkołę.

2.    PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

      2.1. CzłonkiemKlubu mogą być osoby, które respektują zasad Klubu.

 W Klubie obowiązują zasady:

·          Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem.

·          Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

·          Zasada troski o los słabszych.

      2.2.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarzania utrudniającym nauki i pomocy w domu.

      2.3. Podstawąrelacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, pomoc i życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji pomiędzy Klubami.

      2.4.Członkowie niepełnosprawni realizują kalendarz pracy z pomocą wolontariuszy sprawnych.

      2.5.Niepełnosprawni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców nadziałanie w Klubie.

      2.6. Opiekun Klubu systematycznie wpisuje do Dziennika Działalności Klubu Wolontariusza prace oraz uwagi.

      2.7. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego postawa jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza lub ma poważne problemy w nauce. Inni członkowie Klubu wspierają ucznia z problemami w nauce w nadrobieniu zaległości.

      2.8. W działalność Klubu mogą być zaangażowani rodzice wolontariuszy i inne osoby dorosłe.

3.    STRUKTURA

      3.1. Siedziba Klubu jest biblioteka ZS w Dobrym Mieście

      3.2. Klub działa za zgodą dyrekcji szkoły w oparciu o Regulamin Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście.

      3.3. Opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz Barbara Opała.

     3.4.Opiekun prowadzi rekrutację, kieruje i monitoruje prace wolontariuszy, prowadzi dokumentację Klubu: kalendarz, dziennik działań, kronikę, gromadzi deklaracje przynależności do Klubu, pisemne zgody rodziców sprawozdanie zdziałalności.

      3.5. Członkowie Klubu spotykają się systematycznie raz w tygodniu na spotkaniu roboczym.     

Dodatkowe spotkania odbywają się w terminach zależnych od bieżących potrzeb oraz z  potrzeby zainteresowanych osób.

      3.6. Klub Wolontariusza współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, którego celem jest udzielanie wsparcia Klubom

w zakresie: koordynacji działań, szkoleń, pomocy metodycznej, prawnej

i psychologicznej. Klub współpracuje także zinnymi klubami  wolontariusza oraz lokalnymi instytucjami.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      4.1. Regionalne Centrum Wolontariatu za pośrednictwem publikacji
oraz Internetu na bieżąco przekazuje Klubowi informacje potrzebne

w pracy wolontariuszy.

      4.2.
Wolontariusze obchodząswoje święto 5 grudnia -

w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza. W tym dniu jest też obchodzony Szkolny Dzień Wolontariusza....

Regulamin Biblioteki Szkolnej
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać nauczyciele, uczniowie wszystkich typów ZSZ i osoby pracujące w szkole.
2. Materiały audiowizualne gromadzi się dla potrzeb dydaktyki bibliotecznej i udostepnia sie uczniom na terenie szkoły.
3. Uczniowie mogą wypozyczać książki na okres dwóch tygodni. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a nie ma na nią zamówień, może uzyskac prolongatę na następny okres.
4. Książki podaje bibliotekarz.
5. Wypożyczane książki należy szanować.
6. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotwekarzowi na ewentualne uszkodzenia.
7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki osoba wypożyczająca powinna odkupić książkę taką samą lub inna o podobnej treści i przydatności dla biblioteki.
8. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być zwrócone.
9. Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych przed zajęciami, po zajęciach i w czasie przerw.
10. Osoby przebywające w bibliotece szkolnej zobowiązane są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się.
11. W bibliotece panuje cisza.